Home / Politika / Kuvendi, sot statusi i gjyqtarëve dhe prokurorëve në rendin e ditës

Kuvendi, sot statusi i gjyqtarëve dhe prokurorëve në rendin e ditës

Kuvendi i Shqipërisë në seancën e sotme plenare ka në rendi i ditës disa akte normative si dhe miratimin e projektligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve.

Kuvendi në rendin e ditës do shqyrtojë; njoftimi i akteve normative të depozituara në Kuvend; Miratimi i procesverbalit te seances plenare te dates 3.9.2018; Akt normativ nr. l , date 26.7.2018, “Per disa ndryshime ne ligjin nr. 109/2017, “Per buxhetin e vitit 2018”.

Po ashtu, Kuvendi në seancën e sotme do të miratojë Projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”; Projektligji “Për një ndryshim dhe shtese në ligjin nr. 8378, date 22.7.1998 “Kodi Rrugor i Republikes së Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Leave a Reply

%d bloggers like this: