Home / Ekonomia / Shpronësime për interes publik/ 2.4 milionë lekë për pronarët që preken nga ndërtimi i rrugës hyrëse në Berat

Shpronësime për interes publik/ 2.4 milionë lekë për pronarët që preken nga ndërtimi i rrugës hyrëse në Berat

Këshilli i Ministrave miratoi sot vendimin për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i objektit “Sistemim asfaltim rruga hyrëse Berat”.

Shpronësimi bëhet në favor të Autoritetit Rrugor Shqiptar dhe pronarët e pasurive të paluajtshme, prone private, që shpronësohen do të kompensohen me vlerë të përgjithshme prej 2 493 068 lekësh.

Vlera e përgjithshme e shpronësimit do të përballohet nga fondet buxhetore të miratuara në zërin “Shpronësime” për Autoritetin Rrugor Shqiptar, në programin buxhetor “Transporti rrugor”, për vitin 2020.

Shpronësimi do të fillojë menjëherë pas botimit të këtij vendimi në “Fletoren Zyrtare” dhe afati i përfundimit të shpronësimit do të jetë 3 muaj pas datës së hyrjes në fuqi të tij.

Po ashtu në mbledhjen e sotme qeveria miratoi edhe vendimin për shpronësimin për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rrjeti shpërndarës 20 kV nga nënstacioni 110/20 kV Fier i Ri fiderat 10 deri 12 dhe nënstacioni 110/20 kV fideri 2 fiderat M1 deri M10”.

Pronarët do të kompensohen në vlerën 1 382 390.31 lekë.

Leave a Reply

%d bloggers like this: