Home / Ekonomia / Bankat fshijnë nga bilancet 353 milionë euro kredi të këqija, pa fshirjen do ishin 23.3%

Bankat fshijnë nga bilancet 353 milionë euro kredi të këqija, pa fshirjen do ishin 23.3%

Duke filluar nga janari 2015, bankat janë të detyruara nga kërkesat rregullative për të ndërmarrë procesin e pastrimit të bilance, duke fshirë kreditë që gjenden në kategorinë “e humbur” për më shumë se 3 vjet.

Banka e Shqipërisë njoftoi se gjithsej, që nga fillimi i procesit, janë fshirë 47.8 miliardë lekë kredi të humbura deri në fund të vitit 2017. Nëse ato nuk do të ishin fshirë, stoku i kredive me probleme do të kishte arritur në 127 miliardë lekë në fund të vitit 2017 ose 23.3% e stokut të kredisë, nga 13,2% që zbriti në fund të vitit 2017, pra rreth 10 pikë përqindje më të larta sesa aktualisht.

Si rrjedhojë e fshirjes, stoku i kredive me probleme ka rënë në mënyrë të ndjeshme. Në dhjetor të vitit 2017, stoku arriti në rreth 80 miliardë lekë, duke shënuar një tkurrje prej 14.5% në krahasim me fundin e gjashtëmujorit të parë të vitit. Ndaj një viti më parë, kreditë me probleme janë tkurrur me rreth 30 miliardë lekë, ose me 28%.

Banka e Shqipërisë sqaroi se, krahas fshirjes, rënia e stokut të kredive me probleme ka ardhur si pasojë e ristrukturimit të këtyre kredive, shlyerjes së kredive në klasa të ndryshme të portofolit me probleme dhe fshirjes së kredive të humbura nga bilancet e bankave. Gjatë gjysmës së dytë të vitit, nga bilancet e bankave janë fshirë rreth 4.5 miliardë lekë kredi të humbura, kryesisht të marra nga bizneset.

Rënia e stokut të kredive me probleme është shoqëruar me përmirësimin e treguesit të cilësisë së portofolit. Në fund të vitit, raporti i kredive me probleme (RKP) shënoi 13.2% nga 15.6% në qershor të 2017-s dhe 18.2% një vit më parë.

Brenda strukturës së kredive me probleme, si rezultat i ristrukturimeve, shlyerjeve dhe kredisë së re, tepricat e kredive që bëjnë pjesë në kategoritë në “ndjekje” dhe “nënstandard” janë tkurrur me përkatësisht 14% dhe 17%; ndërkohë që, kredia në klasën “standard” u zgjerua me rreth 6%.

Kredia e klasifikuar “e humbur”, e cila zë peshën kryesore ose rreth 58% të kredive me probleme, është ngushtuar me 17% (rreth 10 miliardë lekë). Rënia ka ardhur kryesisht si pasojë e largimit të një pjese të kredive të humbura nga bilanci

Leave a Reply

%d bloggers like this: