Ekonomia

BSH: Ulet niveli i kredisë me probleme, për bizneset dhe individët

Banka e Shqiperise ben te ditur se, kreditë me probleme të sistemit financiar shqiptar pësuan rënie vitin e kaluar në të dy segmentet kryesore të tregut, atë të bizneseve dhe individëve.

Sipas Raportit vjetor të Mbikëqyrjes, të Bankës së Shqipërisë, kreditë me probleme në fund të vitit 2014 zbritën në 22.8% të totalit, ndërsa në vazhdim gjatë vitit 2015 kanë rënë më tej deri në 21.8%. Të ndara sipas llojit të subjektit vërehet se gjatë vitit të kaluar, treguesi i kredisë me probleme për biznesin ka rënë me 1 pikë përqindjeje, ndërsa kredia me probleme për individët ka rënë me 0.2 pikë përqindjeje.

Ne fund të vitit 2014, treguesi i kredive me probleme për biznesin rezulton në nivelin 26.7%, ndërsa për individë 16.5%. Bizneset ngelen një segment më problematik për kredinë në vonesë, por duhet pasur parasysh se biznesi zë një pjesë shumë të madhe ndaj totalit të kredisë, me mbi 73%. Përsa i përket ndarjes së kredive me probleme sipas monedhës, rezulton se në fund të vitit 2014, portofoli i kredive me probleme në valutë paraqet një tregues më të lartë me 26%, 0.3 pikë përqindjeje më shumë se një vit më parë.

Në lekë, kreditë me probleme pëbëjnë 17.5% të totalit, 2.2 pikë përqindjeje më pak se një vit më parë. Edhe në këtë rast niveli më i lartë i kredive me probleme në valutë reflekton ekspozimin më të lartë të sistemit bankar te kreditë në monedhë të huaj. Megjithatë, kjo vë në dukje edhe njëherë se marrja e një kredie në monedhë të ndryshme nga ajo e të ardhurave nuk është e këshillueshme.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button