Ekonomia

Miratohen tarifat e reja për marrjen e dokumenteve nga Arkivi i Shtetit

Janë botuar në fletoren zyrtare tarifat e reja me të cilat qytetarët do të ndeshen për marrjen e dokumentacionit në Rrjetin Arkivor Kombëtar të Republikës së Shqipërisë. Arkivat e Sistemit të përcaktuara nga ligji, të cilat funksionojnë njëherazi si arkiva të institucioneve në veprim, shërbejnë dokumentacionin sipas tarifave bashkëlidhur vetëm kur ai ka kaluar afatet e përcaktuara në nenin 43 të ligjit “Për Arkivat”. Dokumentacioni, që nuk ka plotësuar afatin e nenit 43 të ligjit “Për Arkivat”, pavarësisht dorëzimit të tij të parakohshëm në Arkivin e Sistemit, do të shërbehet sipas tarifave të përcaktuara në bazë të ligjit “Për të drejtën e informimit”.

TARIFAT E SHËRBIMEVE TË ARKIVAVE TË PËRHERSHËM

 • Tarifa të dokumenteve arkivore
 • Probleme autobiografike; gjendje civile (lindje, martesa, vdekje), vjetërsi në punë etj.:
 • a) Tarifa e pranimit 500 lekë
 • b) Tarifa e pranimit për përgjigje të përshpejtuar (1-5 ditë) 4.000 lekë
 • c) Tarifa e fotokopjimit 50 lekë/fletë
 • Kërkesa pronësie; organe shtetërore e joshtetërore, persona fizikë e juridikë privatë, kur nuk janë fondkrijues:
 1. a) Tarifa e pranimit 1500 lekë
 2. b) Tarifa e pranimit për përgjigje të përshpejtuar (1-5 ditë) 10.000 lekë
 3. c) Tarifa e fotokopjimit 100 lekë/fletë
 4. d) Kërkesa të shtetasve të huaj 15.000 lekë
 5. e) Tarifa e fotokjopjimit për shtetasit e huaj 200 lekë/fletë

Shënim: Brenda 15 ditëve, qytetari ka të drejtë që kërkesa e tij të rishikohet pa tarifë pranimi dhe mbas këtij afati, duhet të bëjë aplikim të ri.

 1. Tema studimore
 2. a) Tarifa për të gjithë studiuesit vendës 30 lekë/fletë
 3. b) Tarifa për studiuesit e huaj 100 lekë/fletë
 4. c) Tarifa për skanimin dhe fotografimin e dokumenteve 20 lekë/fletë
 5. d) Tarifa e CD-së plus 50 lekë
 6. e) Fotokopje dhe përpunim (retushimi i të dhënave personale – parapagesë) 300 lekë/fletë
 1. Tarifat e dokumenteve audiovizuale
 2. Fotografitë
 3. a) Tarifa për skanimin e fotografive 100 lekë/fletë
 4. b) Tarifa e CD-së plus 50 lekë
 5. Materialet audio-video
 6. a) Digjitalizim për herë të parë (nga origjinal në format SD): 18.000 lekë/h; 300 lekë/minutë
 7. b) Dhënie vepër të plotë të digjitalizuar më parë: 3.000 lekë/orë ose 50 lekë/minutë
 8. c) Dhënie sekuencash materiale arkivale (pa të drejtat e përdorimit): 1.500 lekë/minutë
 9. d) Dhënie sekuencash materiale arkivale (plus të drejtat e përdorimit) për përdorim privat apo studimor: 1.500 lekë/minutë
 1. e) Dhënie materiale arkivale (plus të drejtat e përdorimit) për vepër derivate:
 2. kur vepra derivate do të transmetohet për publik ndërkombëtar: 50.000 lekë/minutë
 3. kur vepra derivat do të transmetohet për publik lokal: 10.000 lekë/minutë
 4. f) Vizionim: 200 lekë
 5. g) Tarifa e CD-së plus 50 lekë

III. Tarifat e dokumenteve teknike

 

 1. Të përgjithshme
 2. a) Plotësimi i kërkesës nga personat privatë (ka të bëjë vetëm me shikimin e një dokumenti teknik) 200 lekë
 1. b) Dhënie e një flete projekti (bardh e zi) 2215 lekë
 2. c) Dhënie e një flete projekti (me ngjyra) 3215 lekë
 3. d) Dhënie e një flete projekti tip 750 lekë
 4. e) Dhënie e një flete projektim bidimensionin AO (Y ˟ është shumëfishi i fletës) Y ˟ 2215 lekë
 5. f) Dhënie gen-plani nga hartat për një pronësi, format A-4 (bardh e zi) 1450 lekë
 6. g) Dhënie gen-plani nga hartat për një pronësi, format A-4 (me ngjyra) 1630 lekë
 7. h) Dhënie gen-plani nga hartat për një pronësi, format A-3 (bardh e zi) 2900 lekë
 8. i) Dhënie gen-plani nga hartat për një pronësi, format A-3 (me ngjyra) 3260 lekë
 9. j) Dhënie dosje pronësie (Y ˟ është nr. i fletëve në dosje) (bardh e zi) 1450 +(270˟Y) lekë
 10. k) Dhënie dosje pronësie (Y ˟ është nr. i fletëve në dosje) (me ngjyra) 1630+(270˟Y) lekë
 11. l) Dhënie e një flete preventive, parashtesë, vendimi këshilli teknik, etj.

(˟Y është numri i fletëve) 550+(20˟Y) lekë

 1. Dhënie e një plani rregullues qyteti (fshati)
 2. a) Qytete me popullsi 10.000 banorë 750 lekë/ha
 3. b) Qytete me popullsi 20.000 banorë 1000 lekë/ha
 4. c) Qytete me popullsi 50.000 banorë 1350 lekë/ha
 5. d) Qytete me popullsi 100.000 banorë 1700 lekë/ha
 6. e) Qytete me popullsi 200.000 banorë 2000 lekë/ha
 7. f) Qytete me popullsi mbi 200.000 banorë 2250 lekë/ha
 8. g) Fshatra me popullsi 500 banorë 175 lekë/ha
 9. h) Fshatra me popullsi 1000 banorë 230 lekë/ha
 10. i) Fshatra me popullsi 2000 banorë 270 lekë/ha
 11. Dhënie plansheta gjeodezike
 12. a) Për shkallën 1 : 2000 500 lekë/ha
 13. b) Për shkallën 1 : 1000 660 lekë/ha
 14. c) Për shkallën 1 : 500 1180 lekë/ha
 15. d) Për shkallën 1 : 200 1820 lekë/ha
 16. e) Për shkallën 1 : 100 2400 lekë/ha
 17. f) Dhënia e thellësisë së sondave e puseve 1350 lekë/ml
 18. Për dhënien e studimeve e punimeve gjeologjike e gjeofizike
 19. a) Deri në 5 ha 2700 lekë/ha
 20. b) Deri në 10 ha 2400 lekë/ha
 21. c) Deri në 20 ha 1520 lekë/ha
 22. d) Deri në 30 ha 900 lekë/ha
 23. e) Në mbi 30 ha 500 lekë/ha
 24. f) Dhënie e një pike koordinate 700 lekë Fletët koreografike të projekteve të ujësjellës kanalizimeve
 25. a) Për shkallën 1 : 50000 95 lekë/ha
 26. b) Për shkallën 1: 40000 125 lekë/ha
 27. c) Për shkallën 1: 30000 155 lekë/ha
 28. d) Për shkallën 1: 25000 225 lekë/ha
 29. e) Për shkallën 1: 20000 275 lekë/ha
 30. f) Për shkallën 1: 10000 325 lekë/ha
 31. g) Për shkallën 1: 5000 375 lekë/ha
 32. h) (Pjesore) 2215 lekë
 33. Dhënie fotografi digjitale të dokumentit teknik 2890 lekë
 34. Përjashtime

1.Shërbimi ndaj institucioneve ku ligji e përcakton që të jetë pa pagesë, do të jetë falas.

 1. Tarifat për fotokopjet në kuadër të marrëveshjeve ndërinstitucionale do të trajtohen sipas këtyre marrëveshjeve.

– TARIFAT E SHËRBIMEVE TË ARKIVAVE TË INSTITUCIONEVE NË VEPRIM

Tarifat e arkivave të institucioneve në veprim miratohen në përputhje me ligjin “Për të drejtën e

informimit”.

– TARIFAT E POSAÇME

 1. Trajnim arkivor
 2. Trajnim dyjavor për arkivat për individë privatë nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave 5.000 lekë/personi
 3. Trajnim dyjavor për nëpunës të autoriteteve publike
 4. Restaurimi i dokumenteve nga Laboratori i Restaurimit

Tarifat e restaurimit të një dokumenti përcaktohen rast pas rasti, si shumatore e proceseve të punës që ka nevojë të kalojë një dokument i dëmtuar, sipas tabelës së mëposhtme:

 1. Ndërhyrjet fillestare (grafike, fotografike, historike, arkivore) 1000 lekë
 2. Çmontimi i lidhjeve 200 lekë
 3. Analiza e bojës 50 lekë
 4. Pastrimi mekanik – heqja e pluhurave 400 lekë
 5. Pastrimi kimik – larja në vaska/pastrimi kimik-mekanik 700 lekë
 6. Misurazioni i PH-it – stabilizimi i PH-it 2000 lekë
 7. Shtrirja 200 lekë
 8. Konsolidimi 1500 lekë
 9. Integrimi i lakunave me letra japoneze – ankorim i bordurave 800 lekë
 10. Laminimi 1200 lekë
 11. Axhustimi perimetral 100 lekë

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikuj te ngjashem

Back to top button