Ekonomia

500 euro për familje, qeveria skemë për nxitjen e përdorimit të paneleve diellore

Qeveria duhet që të nxisë orientimin e përdorimit të energjisë së rinovueshme sidomos tek konsumatorët familjarë dhe për këtë mund të marrë edhe politika që synojnë mbështetje përmes subvencioneve.

Në planin e veprimit për menaxhimin e cilësisë së ajrit një masë që propozohet që për të ulur emetimin  e  gazrave  të  dëmshme  në  mjedis, është  promovimi  i  burimeve  të  rinovueshme përsa i përket ngrohjes, kondicionimit, ndriçimit dhe ngrohjes së ujit.

Kjo  nënkupton  instalimin  e  sistemeve  të  paneleve  diellore  dhe  fondi  që  nevojitet  për  të  mbështetur këtë politikë është jo pak por 125 milionë euro.

Kjo konsiderohet si një politikë që ka një impakt indirekt në symimin që ka plani i Ministrisë së Mjedisit. Por sa do të jetë shumë që do të përfitohet.

“Mesatarja  e  mbështetjes  për  familjet  është  500  euro.  Bashkitë  me  ndotje  të  lartë  të  pluhurit  nga burimet  bujqësore  duhet  të  përfitojnë  nga  mbështetja  në  formën  e  subvencioneve”,  thuhet  në dokumentin e ministrisë.

I njëjti dokument nënvizon edhe mundësinë e mbështetjes për fermat perms nxitjes së përdorimit të biogazit blegtoral. Në këtë rast mbështetja për çdo fermë është parashikuar që të jetë në 1500 euro ndërsa fondi total që mund të shkojë për mbështetjen e kësaj politike llogaritet në 675 mijë euro.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button