Ekonomia

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, APP: Ja çfarë blerjesh nuk do kryejnë më vetë institucionet

Një javë më parë qeveria vendosi që disa procedura të veçanta prokurimi nuk do të kryhen më nga institucionet por nga një agjenci e vetme e njohur si Agjencia e Blerjeve të Përqendruara. Agjencia e Prokurimit Publik përmes një udhëzimi të datës 20 shkurt sqaron se çfarë duhet të kenë parasysh insitucionet, cilat do të jenë blerjet që atom und t’i kryejnë vetë dhe cilat duhet t’i dërgojnë tek agjencia e sapokrijuar.

Blerjet nga makinat tek mirëmbajtja rutinë

Agjencia  e Blerjeve te Përqendruara, si organ qendror blerës, prokuron fondet buxhetore,  me vlerë mbi kufirin monetar të prokurimeve me vlera të vogla, në emër dhe për llogari të Kryeministrit, Ministrive dhe Institucioneve në varësi të tyre,  për blerjen e mallrave dhe të shërbimeve që janë të paktën 25 të tilla në grupin  e parë.

 1. Blerje automjetesh
 2. Blerje karburanti, pervec vajgurit Jet Al
 3. Blerje materialesh kancelarie Blerje  orendish   dhe pajisjesh   per  mobilim  zyrash
 4. Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash
 5. Blerje materialesh    te ndryshme    per  pastrim
 6.  Blerje  uniformash    dhe  elementesh   te tjera,   përbërëse   te tyre
 7. Blerje  këpucësh
 8.  Blerje  pjesësh   këmbimi   per  automjete,  per  sherbimet    profilaktike
 9.  Blerje tonerash
 10. Sigurim automjetesh
 11. Shërbim gatimi dhe shperndarje   ushqimi
 12. Shërbim pastrimi
 13. Shërbim lyerje dhe mirëmbajtje ndërtesash
 14. Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh
 15. Botime, printime  dhe materiale shtypshkrimi
 16. Blerje materiale  te buta dhe veshmbathje
 17.   Riparim, mirembajtje sistem ngrohje-ftohje
 18. Mirembajtje impiante  elektrike
 19. Blerje pajisje laboratorike, me perjashtim te atyre  mjekessore
 20. Sherbime dezinfektimi
 21. Sherbim   i ruajtjes   dhe  sigurise  fizike
 22. Blerje  artikuj   ushqimmi
 23. Blerje pajisje kondicionim
 24. Sherbim gjelberim
 25. Sherbim mirembajtje rutine dhe dimerore te rrugeve

Diferenca mes përqendrimit dhe qendërzimit

Agjencia e Prokurimit Publik bën të qartë se në disa raste specifike nuk mund të bëhet prokurim i përqendruar pasi specifikimet që kërkohen janë krejt të ndryshme. Në këtë rast do të bëhet vetëm qendërzim i procedurës. Kjo vlen për procedurën e  blerjes së uniformave  dhe elementëve të tjera  përbërëse  te tyre, shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi, shërbim  lyerje dhe mirëmbajtje ndërtesash, blerje pajisje laboratorike, me përjashtim te atyre mjekësore” thuhet në udhëzim.

Sipas APP Agjencia   e Blerjeve  te  Përqendruara   ka të  drejtë  të  monitorojë   në  çdo  kohë,  në vend  ose nëpërmjet    informacioneve    raportuese    zbatimin   e  kontratave   nga   autoritetet   kontraktore.    Në përfundim  të monitorimit,   harton  një raport  për korrektësinë   dhe cilësinë  e zbatimit   të kontratës, një kopje  e te cilit i dërgohet  Agjencisë   se Prokurimit  Publik.

Por çfarë ndodh me tenderët deri në funksionimin e agjencisë? “Derisa  te behet  funksionale,   Agjencia  e Blerjeve  te përqendruara,   autoritetet   kontraktore   ne fushën  e zbatimit  te këtij Udhëzimi,   duhet  te dërgojnë  te dhënat  teknike  e sasiore  dhe fondin  per mallrat   dhe  shërbimet  perkatese,    brenda  datës  28  shkurt   ne  Drejtorinë    e  Prokurimeve    te përqendruara   ne Ministrinë  e Brendshme” thuhet në udhëzim.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button