Ekonomia

Bono Thesari: Interesat nuk ndryshojnë

bonoteprivatizimitBanka e Shqipërisë bën të ditur se, interesat e bonove të thesarit nuk ndryshuan në ankandet fundit, duke ruajtur vlerat minimale historike.

Bonot e maturim 12 mujor u shitën të martën në ankand me një normë mesatare të ponderuar interesi prej 3.23%, nga 3.24% që kishte qënë interesi në ankandin e mëparshëm. Me luhatje të papërfillshme rezultoi edhe interesi mesatar e bonove 6 mujore, në 3.16%, nga 3.14% që kishte qënë në ankandin e mëparshëm.

Sipas Bankës Qendrore, Qeveria arriti të sigurojë me sukses të gjithë shumën e shpallur prej 26.3 miliardë lekësh.
Interesat e ulëta të bonove po përcaktohen edhe nga politika monetare lehtësuese e Bankës Qendrore, si edhe nga gjendja e mirë e likuiditetit të sistemit bankar. Kushtet e tregjeve financiare e bëjnë më pak të leverdisshëm kursimin dhe më të lirë huamarrjen. Rrjedhimisht, ata që kanë ose duan të marrin kredi në lekë paguajnë norma më të ulëta interesi.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button