Ekonomia

Normat e interesit të instrumentave të BSH-së pas uljes së normës së lekut

Një ditë pas vendimit të Këshillit Mbikqyrës të Bankës Qendrore për uljen me 0.25 pikë përqindje të normës bazë të interesit për lekun,  duke e çuar atë në minimumin historik prej 2.00 %, interesat aktualë të instrumenteve të politikës monetare të aplikuara nga Banka e Shqipërisë në marrëdhëniet e saj me bankat e nivelit të dytë janë si në tabelën më poshtë.

PercentSignSmallGjithashtu, publikohen edhe interesat e tregut ndërbankar të parasë – TRIBID dhe TRIBOR, që janë mesatare e interesave të kuotuar nga bankat e nivelit të dytë për pranimin dhe për vendosjen e depozitave në tregun ndërbankar të parasë.

Normat e interesit të Bankës së Shqipërisë
Marrëveshje riblerje njëjavore (Repo)
Marrëveshje riblerje njëjavore Norma bazë 2.00 %
Normat e interesit të depozitave
Depozita njëditore Norma bazë minus 1.75% 0.25 %
Normat e interesit të kredive
Kredia njëditore Norma bazë plus 1.75% 3.75 %
Interesi i remunerimit të rezervës së detyrueshme
Në lekë 70% e normës bazë të Bankë së Shqipërisë 1.40 %
Në euro 0 0.00 %
Në usd 0 0.00 %
Interesat në tregun ndërbankar të parasë
TRIBID ‘Interesi i kërkuar për pranimin e depozitave’
o/n njëditor 1.44 %
1W njëjavor 1.29 %
1M 1-mujor 2.00 %
3M 3-mujor 2.15 %
6M 6-mujor 2.35 %
12M 12-mujor 2.63 %
TRIBOR ‘Interesi i ofruar për vendosjen e depozitave’
o/n njëditor 2.38 %
1W njëjavor 2.46 %
1M 1-mujor 2.90 %
3M 3-mujor 3.45 %
6M 6-mujor 3.54 %
12M 12-mujor 3.84 %

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button