Ekonomia

Qeveria gati rishikim e dytë me ulje te buxhetit 2016 me 5 mld lekë

Qeveria ka bërë gati rishikimin e dytë me ulje të buxhetit të vitit 2016. Sipas një relacioni të posaçëm që ka bërë gati për Kuvendin, Ministria e Financave referon se, të ardhurat tatimore pritet të mbyllin vitin me një mosrealizimin prej 5 miliardë lekësh ose 1.4 për qind. Në muajin shtator qeveria i pat shkurtuar parashikimet për të ardhurat me rreth 4 miliardë lekë. Sipas kësaj ecurinë buxhetin i vitit 2016 do të mbyllet me një mosrealizim gati 9 miliardë lekë në krahasim me parashikimin fillestar.

Sipas draftit të Ministrisë së Financave të ardhurat tatimore në vitin 2016, pritet të realizohen në nivelin 98,7%. Nga 375,8 miliardë lekë të programuara, pritet të arkëtohen 370,7 miliardë lekë.

Për vitin 2016, të ardhurat nga “Tatimet dhe Doganat”, priten të realizohen në masën 277.1 miliardë lekë nga 282.2 miliardë lekë të planifikuara ose 1.8% më pak se plani. Të ardhurat e mbledhura nga tatimet dhe doganat (përfshirë kontributet), pritet të realizohen në masën 351.6 miliardë lekë nga 356.6 miliardë lekë të planifikuara, pra 1.4% më pak se plani.

Të ardhurat nga Administrata Doganore pritet të realizohen në masën 150 miliardë lekë, ose 3.3% më pak se plani, ndërsa të ardhurat nga Administrata Tatimore pritet të realizohen në masën 127 miliardë lekë ose 0.04% më pak se plani. Së bashku me kontributet, administrata tatimore pritet te realizojë në nivelin 100 % të ardhurat e programuara.

Pjesën kryesore në mosrealizimin e të ardhurave nga tatimet dhe doganat, pritet ta kenë të ardhurat nga Tatimi mbi Vlerën e Shtuar, me realizim rreth 133 miliardë lekë, pra rreth 4.8 miliardë lekë ose 3.5% më pak se plani.

Të ardhurat nga akciza dhe renta minerare pritet të mos realizohen në masën 3.4 miliardë lekë.

Në analizën e kryer, lidhur me pritshmërinë e të ardhurave për vitin 2016, evidentohet se faktorët të cilët kanë ndikuar në performancën e të ardhurave janë kryesisht faktorë të jashtëm.

Mistria e Financave ka arsyetuar se çmimet e mallrave bazë në tregjet botërore kanë vijuar të mbeten të ulta, ku ndër këto çmimi i naftës, sipas indeksit evropian brent, shënoi një rënie me 26% në terma vjetor. Në linjë me këto zhvillime, çmimi i naftës ka vijuar të shënojë rënie edhe në tregun vendas. Rënia e normës bazë të interesit ka ndikuar në arkëtimin më të ulët te këta ardhurave nga tatimi i interesave dhe gjithashtu rënia e eksporteve me 10% në vlerë cilësohet si një faktor që ka ndikuar negativisht të ardhurat.

tatimet dhe doganat, realizimi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button