Ekonomia

Skema për detyrimet e prapambetura, 2500 lekë kësti mujor

Nga Zamir Alushi

Konsumatorët familjarë që kanë fatura të pashlyera dhe nuk kanë mundësi financiare, tani mund të paguajnë me këste. Ndërkohë falen kamatëvonesat për ata që paguajnë menjëherë. Mundësia e ofruar dje nga OSHEE (Operatori i Shpërndarjes) e ka afatin zbatimit deri në 1 mars 2015.

Ministri-inspektim-operacionit-te-OSHEE-1Vendimi

Mund të duket e pabesueshme, por Këshilli Mbikëqyrës i OSHEE-së e ka zgjidhur çështjen e debitorëve qysh më 26 nëntor 2014, por e bëri publike zgjidhjen vetëm dje, duke e nxjerrë shkresën nga sirtari pas një jave. Në mbledhjen e tij të datës 26.11.2014, bordi mbikëqyrës mori në shqyrtim propozimin e ardhur nga Shoqëria OSHEE sh.a, lidhur me kushtet lehtësuese që do të zbatohen ndaj konsumatorëve familjarë të cilët ekzekutojnë detyrimet e prapambetura nga vitet e kaluara. Sipas njoftimit të Ministrisë së Energjisë, vendimi është marrë pas shqyrtimit me kujdes të propozimit, duke marrë në konsideratë nivelin e të ardhurave mesatare të familjeve shqiptare dhe gjendjen e tyre sociale. Skema e shpallur ka 6 pika kryesore: Mundësinë e shlyerjes me këste; falje të kamatëvonesave pas datës së marrëveshjes me klientin; Përcaktimin e vlerës së këstit mujor; veçimin e familjeve me përkrahje ekonomike; falje të kamatëvonesave kur bëhet pagesë e menjëhershme e shumës; kushtet e aplikimit të lehtësive.

Skema për debitorët

Kjo skemë e miratuar tashmë nga kompania e shpërndarjes hyn në fuqi më 1 dhjetor 2014. Në bazë të vendimit, të gjithë konsumatorëve familjarë, të cilët rezultojnë debitorë për detyrimet e energjisë (principal dhe kamatëvonesë), u krijohet mundësia e ekzekutimit me këste të këtij detyrimi. Ndërkaq, ndërpriten kamatëvonesat në momentin që klienti lidh marrëveshje me kompaninë. Nga momenti i nënshkrimit të marrëveshjes për pagesën me këste të detyrimeve, OSHEE nuk do të llogarisë më kamatëvonesa për periudhën që parashikohet në marrëveshje për ekzekutimin e plotë të detyrimit. Gjithashtu, vendimi cakton vlerën minimale të këstit. Shoqëria do të marrë masa që të përcaktojë si kusht në marrëveshje detyrimin e konsumatorëve familjarë, që brenda afateve kontraktore të shlyejnë faturën korrente të energjisë dhe një vlerë përkatëse që i korrespondon një pjese të detyrimit të prapambetur. Vlera e këstit mujor për ekzekutimin e detyrimit të prapambetur, negociohet rast pas rasti nga shoqëria, por në çdo rast, nuk mund të jetë më e vogël se 2500 lekë në muaj. Përjashtimisht, për familjet e kategorizuara në sistemin e ndihmës ekonomike, vlera e këstit mujor për ekzekutimin e detyrimit të prapambetur, negociohet rast pas rasti nga shoqëria, por në çdo rast, nuk mund të jetë më e vogël se 1000 lekë në muaj. Ndërsa për konsumatorët familjarë, që kanë detyrime të prapambetura të energjisë elektrike, të cilët bien dakord të shlyejnë menjëherë të gjithë shumën e faturave (principal + kamatëvonesë), Shoqëria OSHEE sh.a do të aplikojë një zbritje të vlerës së detyrimit të kamatëvonesave në nivelin prej 80%. Ky kriter do të aplikohet edhe në rastet kur detyrimi i prapambetur përfaqësohet vetëm nga kamatëvonesa. Kjo mundësi pagese do të jetë e vlefshme deri në datën 1 mars 2015. Me gjithë këto lehtësi që ofrohen për familjarët, kompania do të jetë e rreptë në zbatimin e regjimit të pagesës me këste. Kushtet e mësipërme nuk do të aplikohen, nëse konsumatorët familjarë nuk respektojnë detyrimet sipas marrëveshjes së nënshkruar me shoqërinë OSHEE sh.a. Në këtë rast, ndaj këtyre konsumatorëve do të aplikohen detyrimet e parashikuara në kontratën e furnizimit, përfshirë edhe përllogaritjen e kamatëvonesës.

Gjiknuri: Pagesa e kësteve, në afat 1 ose 2 vjet

“Kujtdo që i është ndërprerë energjia për këtë arsye (detyrimi i papaguar), mund të shkojë pranë zyrave të “Kujdesit ndaj Klientit”, të pranojë pagesën me këste prej 2500 lekësh, të pjesës së debisë së akumuluar dhe patjetër që energjia do të lidhet dhe kjo kontratë do të jetë e zbatueshme në çdo kohë”, shpjegoi ministri Gjiknuri. “Në qoftë se paguan menjëherë vlerën e principalit, të zbritet 80% e kamatës dhe paguan vetëm 20% të kamatës”, njoftoi Gjiknuri. Ministri u shpreh se “Ka njerëz që kanë vlera mbi disa qindra mijë lekë të reja apo disa milionë lekë, pra flas për klientët familjarë”. Gjiknuri u bëri thirrje konsumatorëve që ta shfrytëzojnë këtë mundësi. Kjo ofertë është vetëm për konsumatorët familjarë. “Biznesi është biznes, t’i llogarisë te shpenzimet, t’i marrë masat për të paguar këto debi, sepse në fund të fundit ata janë për qëllim fitimi. Ne duam t’ju vijmë në ndihmë konsumatorëve familjarë”, u shpreh Gjiknuri. Lidhur me periudhën në të cilën do të shtrihet kjo periudhë, Gjiknuri tha se “Mundësia e pagimit me këste ka një afat që mund të shkojë në një ose dy vjet”. Por, shtoi Gjiknuri, në momentin që nuk e paguan këstin, patjetër që do të ketë masa administrative, siç është ndërprerja e menjëhershme e energjisë dhe rënia e kësaj skeme.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button