Ekonomia

Terminali i gazit dhe TEC Vlora, Sekretariati: Qeveria të bëjë vlerësim mjedisor mbi efektet

Në raportin e tij të fundit Sekretariati sjell në vëmendje se tashmë ka një memorandum mirëkuptimi me disa kompani gazi për një studim fizibiliteti për zhvillimin e një terminali gazi në Portin e Vlorës.

Këto janë ndryshime thelbësore për Termocentralin e Vlorës dhe duhet të jenë objekt i një vlerësimi ndikimi në mjedis. Impianti i ri, nëse vihet në operim, duhet të jetë brenda normave të emetimit që përcaktohen në direktivën e emetimeve për impiantet e reja”, thuhet në dokument.

Ndër të tjera raporti ndalet në mënyrë të posaçme tek efektet mjedisore dhe hapave të ndërmarra për të siguruar mbrojte. Për këtë Sekretariati rekomandon që Shqipëria duhet të harmonizojë më tej legjislacionin e saj kombëtar me Direktivën për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (VNM) dhe të adoptojë legjislacionin dytësor të nevojshëm për zbatimin e duhur të procedurave të VNM-së.

Legjislacioni për Vlerësimin Social dhe Mjedisor duhet të përmirësohet për të siguruar që procesi i konsultimit të kryhet përpara miratimit të planit/programit të VSM-së ose paraqitjes së tij në procedurën ligjore të miratimit. Rishikimi i ardhshëm i Planit Kombëtar të Energjisë dhe Klimës duhet të përdoret si një mundësi për të harmonizuar më tej planin me rezultati i VSM-së.

“Shqipëria duhet të miratojë legjislacionin dytësor të nevojshëm për zbatimin e Vendimit për transpozimin e Squfurit në Direktiva për karburantet.

Vlerësimet mjedisore të projekteve në lidhje me TEC Vlorë-n duhet të kryhen dhe impianti duhet të jetë në përputhje me Direktiva e Emetimeve Industriale, kur vihet në operim” thuhet në dokument.

Në vëmendje vijnë edhe çështje të tilla si Vjosa për të cilën pati një këmbëngulje ndërkombëtare që të mbrohej nga ndërtimi i HEC-ve.

“Statusi i mbrojtjes së luginës së lumit Vjosa duhet të vendoset në përputhje me rekomandimet shkencore të vendit dhe komunitetit ndërkombëtar të ekspertëve. Masat dhe aktivitetet konkrete për mbrojtjen e grupeve të ndryshme të specieve që janë pjesë e Listës së Kuqe për Florën dhe Faunën e Mbrojtur duhet të jenë zhvilluar dhe zbatuar.

Planet dhe projektet për zhvillimin e infrastrukturës brenda lokacioneve Ramsar duhet të rishqyrtohen për shkak të rolit të zhytësve të karbonit të vendeve të tilla. Dispozitat e Direktivës për Përgjegjësinë Mjedisore duhet të transpozohet pa vonesë” thuhet në raport.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button