Kronika

Kryeprokurori Olsian Çela thirrje të gjithë Prokurorive: Hetoni çdo krim zgjedhor

Ai thotë se prokurorët duhet të rrisin prioritetin dhe intensitetin e veprimeve proceduariale për të siguruar hetime të plota gjithëpërfshirëse.

Pjesë nga kërkesa.

Në fazën e hetimeve paraprake, vlerësimi dhe trajtimi me prioritet dhe në afate optimale i cdo referimi apo kallëzimi për veprat penale që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve, ose çdo vepre tjetër penale që dëmton procesin zgjedhor, i ekzistencës së kushteve/kritereve ligjore për regjistrimin e procedimit penal, i bashkërendit me KQZ për kallëzimet e paraqitura prej tij, dhe/ose me agjencitë ligjzatuese të specializuara për kryerjen e hetimeve proaktive, duke përdorur mjetet e posaçme të hetimit dhe rritjen e interesit të hetimeve për këto vepra penale.

1.1. Prokurorët i delegojnë veprimet hetimore të oficerëve të policisë gjyqësore të seksionit dhe/ose të shërbimeve policore në strukturat hetimore përkatëse, duke urdhëruar, si kryerjen e veprimeve intensive hetimore të nevojshme, ashtu dhe përcaktojnë afate kohore të përshpejtuara për kryerjen e tyre dhe mbikëqyrin periodikisht zbatimin e urdhërimeve të tyre, deri në përfundim të hetimeve paraprake për secilin procedim për këto vepra penale.

2. Prokurorët të rrisin prioritetin dhe intensitetin e veprimet procedurale, për të siguruar: -hetime të plota, gjithëpërfshirëse dhe afate sa më të shkurtra të çështjeve;- ngritjen e akuzës së në gjykatë bazuar në rrethanat e faktit të provuara dhe në ligjin material penal, e procedural të zbatueshëm, – përfaqësimin e akuzës/çështjes në gjykatë me pavarësi, profesionalizëm dhe integritet, duke garantuar mbrojtjen e zgjedhjeve të lirua dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve, ashtu dhe liritë personale dhe interesat e ligjshme të shtetasve

3. Prokurorët në kërkesat për caktimin e masave të sigurimit personal dhe për caktimin e masave të dënimit për këto grupvepra penale, të ashpërsojnë kërkimet, si për llojin e masave të sigurimit personal, ashtu edhe për llojin e masat e dënimit për veprat penale, në fushën e zgjedhjeve më të përhapura me tendencë në rritje në shkallë vendi, apo në njësitë administrative në kompetencë tokësore të gjykatës pranë të cilës ushtron funksionet prokuroria.

4. Drejtuesi i prokurorisë, i cili përgjigjet për mbarëvajtjen e hetimeve të këtyre veprave penale, kur e vlerëson të nevojshme për mbarëvajtjen e ecurisë së procedimit/çështjes nxjerr udhëzim jo të detyrueshëm për shkarkim për prokurorin përkatës, për kryerjen e detyrave specifike për të garantuar një hetim të plotë e të gjithanshëm dhe në afate të përshpejtuara në kuadrin e procedimit të drejtë dhe të rregullt ligjor, si dhe ndjek në dinamikë veprimtarinë e procedimeve, duke kërkuar informacion nga prokurorët për ecurinë e procedimeve dhe verifikuar përfundimin e secilës çështje, dhe/ose duke nxjerrë udhëzime me shkrim sipas ligjit në rastet kur vlerësohet e nevojshme kryerja e veprimeve të mëtejshme procedurale, përpara se të merret vendimi për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake nga prokurori.

5. Struktura përkatëse në Prokurorinë e Përgjithshme, drejtuesit e prokurorive dhe prokurori për marrëdhëniet me publikun, të marrin të gjitha masat administrative të nevojshme për bashkërendim dhe koordinim institucional, për të siguruar dhe shkëmbyer informacionet dhe dërgimin Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sipas ligjit dhe udhëzimit të përgjithshëm nr.3/2019 i ndryshuar. Me këtë qarkore të njihen të gjithë prokurorët, drejtuesit e prokurorive me juridiksion të përgjithshëm dhe oficerët e policisë gjyqësore të seksioneve të shërbimeve që ushtrojnë funksionet pranë strukturave hetimore përkatëse. Drejtuesit e prokurorive me juridiksion të përgjithshëm dhe struktura përkatëse në Prokurorinë e Përgjithshme, të marrin masat e duhura organizative dhe ligjore për zbatimin, mbikëqyrjen dhe informacionin për zbatimin e kësaj qarkore e lidhur me udhëzimin e përgjithshëm nr.4/2019 i ndryshuar.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button