Arte

Hapen konkurset e projekteve kinematografike dhe konkurimi i filmave të kategorisë independent

Qëndra Kombëtare e Kinematografisë ka hapur konkursin për projektet kinematografike, si dhe konkurimin edhe për filmat e kategorisë independent.

konostudio

Konkursi për projektet kinematografike kërkon dhe do të përfshijë gjinitë e filmave si, filma artistik me metrazh të gjatë, filma artistik me metrazh të shkurtër, filma të animuar, festivale dhe javë filmi, si dhe botime të ndryshme kinematografike.

Nga ana tjetër, QKK-ja për konkurimin për filmat e kategorisë indipendent, do të kërkohen dhe do tëpërfshihen filmat artistikë metrazh i gjatë, filmat artistikë metrazh i shkurtër, si dhe filmat dokumentarë. Projektet do të depozitohen konform përcaktimeve të bëra në Rregulloren e Qëndrës Kombëtare të Kinematografisë.

Projektet e depozituara në konkursin e hapur në vitin 2013, janë të vlefshme, pasi të depozitohen këto dokumenta shtesë:
–   Skenari i projektit filmik, (në rast se ka pësuar ndryshime)
–   Plani financiar, (në rast se ka pësuar ndryshime)
–   Buxheti i filmit, (në rast se ka pësuar ndryshime)
–    Relacion për ecurinë e projektit (që përfshin ecurinë e projektit gjatë peridhës kohore (Maj 2013-Shtator 2014).
o Kontrata bashkëprodhimi,
o Letra qëllimi,
o Dokumenta  të  tjera,  të  cilat  vlerësoni  që  mund  të  ndikojnë
pozitivisht për projektin.

Afati i fundit për paraqitjen në QKK të projekteve të reja, apo dokumentacionit plotësues (për projektet e paraqitura në vitin 2013) do të jetë 3 Shtator 2014.

QKK sjell në vëmendje se për të konsideruar projektet në konkurim, duhet të plotësohen këto dy kushte:
–   Shtëpia filmike të jetë rregjistruar në QKK për vitin 2014
–   Një shtëpi filmike nuk mund të paraqesë më shumë se dy projekte
në konkurim, (nga të cilët vetëm njëri prej tyre mund të jetë film artistik  me  metrazh  të  gjatë).  Gjithashtu,  secila  prej  shtëpive filmike mund të angazhohet njëkohësisht edhe me produksionin e një ose më shumë projekte të kategorisë së filmit independent.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button